Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST

 • De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties van Ex Industries bvba zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Ex Industries bvba, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Ex Industries bvba van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten betreffende de verkoop door Ex Industries bvba en de aankoop door de koper van goederen en diensten ("Producten"), tenzij en voor zover met Ex Industries bvba uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 • Eventuele voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat/die de koper doet uitgaan vóór of na het door Ex Industries bvba doen uitgaan van enig document waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden uiteengezet worden of naar deze algemene verkoopsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Ex Industries bvba van de hand gewezen en terzijde geschoven en de betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Ex Industries bvba en zijn op geen enkele wijze bindend voor Ex Industries bvba.
 • Door Ex Industries bvba uitgebrachte offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door Ex Industries bvba vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte, doch elke offerte kan door Ex Industries bvba ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip vóór ontvangst door Ex Industries bvba van het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper.

2. PRODUCTEN EN BESCHRIJVINGEN

 • De technische specificaties, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding, tenzij de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3. PRIJZEN

 • De in een offerte, bevestiging of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie binnen de grenzen van Europa, de locatie van Ex Industries bvba of een andere door Ex Industries bvba aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en Ex Industries bvba.
 • Voor overeenkomsten die een totaalbedrag van 200€ Excl. BTW niet overschrijden zal Ex Industries bvba de verkoopprijs verhogen met 20€ kosten voor administratieve afhandeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en Ex Industries bvba.

4. BETALING

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Ex Industries bvba en de koper, kan Ex Industries bvba de prijs van de geleverde producten bij de koper in rekening brengen na aflevering van de producten in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS. Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Ex Industries bvba en de koper. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van Ex Industries bvba. Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij Ex Industries bvba met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft. Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Ex Industries bvba eventueel op grond van het toepasselijke recht heeft, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.
 • Alle leveringen van producten waar Ex Industries mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Ex Industries bvba. Indien naar de mening van Ex Industries bvba de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Ex Industries bvba volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Ex Industries bvba overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Ex Industries bvba in het kader van de overeenkomst.
 • Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Ex Industries bvba het recht om uitvoering van de overeenkomst en/of levering van producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Ex Industries bvba overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Ex Industries bvba in het kader van de overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

5. LEVERING EN HOEVEELHEDEN

 • Producten worden af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door Ex Industries bvba, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Door Ex Industries bvba opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Ex Industries bvba kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. Ex Industries bvba zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.
 • De koper dient Ex Industries bvba er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient Ex Industries bvba een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Ex Industries bvba niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst te ontbinden.
 • De eigendom van de producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en/of kosten terzake, en (voor zover het toepasselijk recht zich daar niet tegen verzet) volledige betaling voor eventuele andere door de koper bestelde producten en/of de betaling van een vordering die verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst. Totdat de eigendom van de producten op de koper is overgegaan, mag de koper de producten niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een derde of een recht op of de eigendom van de producten aan een derde verlenen dan wel overdragen, behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt. De koper moet ervoor zorgen dat de producten identificeerbaar blijven als van Ex Industries bvba verkregen producten. De koper zal Ex Industries bvba (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar de koper de producten opgeslagen heeft. Mocht de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Ex Industries bvba niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is de koper op verzoek van Ex Industries bvba verplicht op eigen kosten die producten aan Ex Industries bvba te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en de koper zegt toe om aan Ex Industries bvba alle medewerking te verlenen om Ex Industries bvba (of haar vertegenwoordiger) in staat te stellen om haar producten op te halen. Het met de producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door Ex Industries bvba in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.
 • Indien de koper bestelde producten niet in ontvangst neemt, kan Ex Industries bvba de producten op kosten van de koper in consignatie leveren.

6. OVERMACHT

 • Ex Industries bvba is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:
  • Het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de Producten; of
  • Het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende en/of in de wet of jurisprudentie.
 • Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor Ex Industries bvba geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 • Met de term "Overmacht" wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van Ex Industries bvba en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Ex Industries bvba. Indien de situatie van overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Ex Industries bvba verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft Ex Industries bvba het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

7. RECHTEN VERBONDEN MET SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen geldt dat met de verkoop van goederen door Ex Industries bvba aan de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie verleend wordt op grond van de relevante intellectuele eigendomsrechten van Ex Industries bvba en/of de met haar verbonden ondernemingen (“IER van Ex Industries bvba”) die in verband met de goederen gebruikt worden om de door Ex Industries bvba aan de koper verkochte goederen te gebruiken en te wederverkopen.
 • Voor zover software en/of documentatie ingebed is in of geleverd wordt met de door Ex Industries bvba aan de koper verkochte goederen, brengt de verkoop van dergelijke goederen niet met zich mee de overdracht aan de koper van de met de betreffende software en/of documentatie verbonden eigendom(srechten), doch houdt uitsluitend in, met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen, dat de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verkrijgt op grond van de voor de software gebruikte IER van Ex Industries bvba om de betreffende software en/of documentatie te gebruiken in samenhang met en zoals ingebed in of geleverd met de door Ex Industries bvba aan de koper geleverde goederen.
 • Niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin geldt dat deze algemene verkoopsvoorwaarden niet zodanig mogen worden uitgelegd dat zij direct of indirect of bij implicatie, middels rechtsverwerking of anderszins aan de koper of derden een recht, licentie of immuniteit verlenen op grond van de IER van Ex Industries bvba of de intellectuele eigendomsrechten van derden, anders dan die welke uitdrukkelijk op grond van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verleend.
 • Het volgende is voor de koper verboden:
  • Modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van - of het creëren van afgeleide producten op basis van - software die ingebed is in of verschaft wordt door Ex Industries bvba in samenhang met goederen;
  • De genoemde software cederen, sublicentiëren, verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere wijze ter beschikking stellen;
  • De genoemde software samenvoegen met of opnemen in enige andere software; of
  • De genoemde software omgekeerd assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze pogen om de broncode ervan af te leiden, zonder schriftelijke toestemming van Ex Industries bvba, tenzij dit uit hoofde van de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijk toegestaan is.
 • De koper dient zorg te dragen voor reproductie zonder enige wijzigingen of aanpassingen aan te brengen van eventuele aanduidingen van eigendomsrechten van Ex Industries bvba en/of de met haar verbonden ondernemingen of haar externe leveranciers op of in door Ex Industries bvba verschafte software of documentatie. Indien en voor zover derden het auteursrecht op de software hebben, gelden voor deze software van derden de licentievoorwaarden van deze derden in plaats van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

8. BEPERKTE GARANTIE; AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Ex Industries bvba garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in goederen ingebed is of met goederen geleverd is door Ex Industries bvba of software waarvoor derden het auteursrecht hebben) op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn of die Ex Industries bvba bij de verkoop schriftelijk heeft medegedeeld), vrij zal zijn van gebreken voor wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zal beantwoorden aan de specificaties van Ex Industries bvba voor het betreffende product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Ex Industries bvba schriftelijk ingestemd heeft. Arbeidsloon, (de-) montage en/of (de-) installatie zijn van deze garantie uitgesloten. De enige en uitsluitende verplichting die Ex Industries bvba heeft en de enige en uitsluitende remedie die de koper heeft met betrekking tot claims onder deze garantie is beperkt tot, naar keuze van Ex Industries bvba, (1) het repareren, of (2) het zorgen voor een vervanging van het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende product, of (3) een gepaste vergoeding voor de koopprijs daarvan. Ex Industries bvba zal een redelijke tijd gegund worden voor die reparatie, vervanging of vergoeding. Ex Industries bvba is gerechtigd om naar eigen keuze het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende product te vervangen door een product met geringe afwijkingen qua ontwerp en/of specificaties die de werking van het overeengekomen product /de overeengekomen producten niet beïnvloeden. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige producten worden eigendom van Ex Industries bvba zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.
 • Producten kunnen door de koper in het kader van de garantie alleen geretourneerd worden naar de aangewezen locatie van Ex Industries bvba met inachtneming van de alsdan geldende richtlijnen van Ex Industries bvba voor het retourneren van goederen. Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal Ex Industries bvba de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.
 • Niettegenstaande het bovenstaande heeft Ex Industries bvba geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan milieutesten of testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de van toepassing zijnde gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het product.
 • Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande uitsluitend rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Ex Industries bvba van de hand gewezen.
 • Met inachtneming van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van Ex Industries bvba en de met haar verbonden ondernemingen in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende producten die op grond hiervan geleverd worden.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Ex Industries bvba is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de verkoop van producten of diensten door Ex Industries bvba of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien Ex Industries bvba op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade(-vergoedingen). De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Ex Industries bvba jegens de koper in het kader van enige overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende overeenkomst.
 • Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.
 • De in de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden uiteengezette beperkingen en uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet toegestaan is.

10. VERTROUWELIJKHEID

 • De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door Ex Industries bvba en/of de met haar verbonden ondernemingen aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van Ex Industries bvba en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is voor de koper verboden om enige van deze vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de in het onderhavige document beoogde verkooptransactie.

11. OVERDRACHT EN VERREKENING

 • Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ex Industries bvba. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor producten welke verkocht zijn in het kader van de overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper of een van de met haar verbonden ondernemingen eventueel heeft met Ex Industries bvba. Koper zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

12. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTBANK

 • Alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar recht. De koper en Ex Industries bvba dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed vertrouwen en in een sfeer van wederzijdse samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met enige overeenkomst. Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden dienen onderworpen te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Gent, België , met dien verstande dat Ex Industries bvba te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via enige andere bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst. Niets van hetgeen vervat is in dit artikel mag geduid of geïnterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij Ex Industries bvba hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een voorlopige voorziening of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op de andere partij.

13. VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

 • Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Ex Industries bvba eventueel heeft of ten dienste staan van Ex Industries bvba uit hoofde van de overeenkomst of de wet, kan Ex Industries bvba door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:
  • Enige bepaling van de overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;
  • Enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt;
  • Er sprake is van een wijziging in de zeggenschap over of eigendom van de koper. Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. In geval van vernietiging, beëindiging of nietig worden van een overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beëindiging of nietig worden van de betreffende overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

14. OVERIGE BEPALINGEN

 • Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.
 • Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.